SURE ANLATIMLI MEÂL / Mbsts, Dhbt Kitaplar (DİN GÖREVLİLERİ YAYINLARI)

 

Bugn          
Bizi Takip Edin!   
 
 SİSTEM İSTATİSTİKLERİ
Bugün Dün Toplam
0
48
98.338

 

 

SURE ANLATIMLI MEÂLKategoriler

ÖNSÖZ

    
    Âlemlerin Rabbi olan Allah-ü Teâlâ’ya  hamdü senalar, Resûl-i Zişân Efendimiz Muhammed Mustafa(s.a.v)’ya, onun Ehl-i Beytine ve bütün Ashabına sonsuz salât ve selam olsun.
 
Mesleki hayatımda karşılaştığım sınavlarda muhatap olduğum soruları görünce böyle bir geniç çaplı MEÂL türü esere ihtiyaç olduğunu gördüm. Müftü, Vaiz, İmam-Hatip, Müezzin-Kayyım, Kur’an Kursu Öğreticilerin, görevde yükselme, murakıplık, uzman, uzman yardımcılığı  ve bu değerli görevlere aday olanların ihtiyaç duyacağı meal  İle  İlgİlİ konularI, topluca bir eserde ulaşamadıklarından bu eksikliği ortadan kaldırmak maksadıyla eserimizi ele aldım. Asıl gayemiz, hem kendi meslektaşlarıma hizmet etmek, hem de HAKKIN RIZASINI KAZANMAK amacıyla Allah’ın adıyla başladığımız, siz değerli kardeşlerime çok faydalı olacağına inandığımız eseri tamamlayarak Allah’a şükür sizlerin hizmetine sunuyoruz.
 
Elinizde bulunan bu kitabı sadece sınavlarda yeterli puan almak için değil, Müftü, Vaiz, İmam-Hatip, Müezzin-Kayyım, Kur’an Kursu Öğreticileri, görevde yükselme ve  bu görevlere aday olanların devamlı surette başvurabilecekleri bir kitap olması temennisi ile hazırladık. Günümüzde her meslek erbabı kendi alanında çeşitli sınavlara tabi tutulmaktadırlar. Din Hizmetinde görev almak isteyen kişilerin seçiminde de Mesleki Bilgi Seviye Tespit Sınavı ve Yeterlilik Sınavları hayati önem taşıdığı herkesçe bilinmektedir.
 
Özellikle bu kitabın hazırlanmasındaki amacımız, din görevlisinin hayatta başarılı olmasının tek çaresi ilim olduğu bilinciyle bu kitaplarımızı hazırladık. Bu eserimizin en önemli yanı; sureleri teferruatlı olarak irdeleyerek karşılaşabileceğiniz bütün sorulara ulaşmayı amaçladık. Diyanet teşkilatındaki personelin bilgilerini yenilemek, bilgi birikimini artırmak, bu sayede personelin toplum nazarındaki itibarını ve saygınlığını artırmak maksadıyla bu kitabımızı ele almaya karar verdik. Kitabımızın ana özelliği; uSureler hakkında kısa bilgi, vSurelerin konusu, wSurelerin verdiği mesaj, xSurelerin meali ySureler hakkında test.
 
Günümüzde Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde ve din görevlileri alanında istihdam edilen personelin her geçen gün eğitim seviyelerinin yükselmesi, gerek personelin atanması ve gerekse uzmanlık alanlarında yapılan sınavlarda hazırlanan meal sorularInIn en az Önlisans seviyesi dikkate alınarak hazırlandığından biz de eserimizi bu durumu dikkate alarak hazırladık.
 
Eğer bu MEÂL İLE İLGİLİ çalışmam, din kardeşlerimin faydalanmalarına hizmet ederek hayırlı dualarını kazanmaya vesile olursa, kendimi bahtiyar sayarım. Bütün yazı ve çalışmaları ile yalnız Allah(c.c)'ın rızasını kazanmak isteyen aciz bir kul için bundan büyük bir mükâfat olmaz. Ayrıca Annem Sultan TEKİN’in ruhuna bir Fatiha okumanızı istirham ediyorum.
 
Gayret bizden, başarı ise ancak Allah'tandır. ‘’Başarım ancak Allah'ın yardımı iledir. Ben sadece ona tevekkül ettim ve sadece ona yöneliyorum.’’ (Hud: ayet 88)

                                                                        Hasan TEKİN / 2013

              

K İ T A P   H A K K I N D A K İ  G  Ö  R  Ü  Ş  L  E  R

  Bilginizi Tazelemek İsteyen Müftüler, Vaizler, Din Alanında Uzmanlaşmış Kişiler, Kur’ân Kursu Öğrencisi Ve Öğretmenler, İmam Hatip Lisesi Öğrencisi Ve Öğretmenleri, İmam-Hatip Adayları, Müezzin-Kayyım Adayları, Kur’an Kursu Öğreticiliği Adayları, Hac Ve Yurt Dışında Görev Almak İsteyenler, Nakil Sınavlarında Başarıya Ulaşmak İsteyenler, Kadro Değişikliğinde Bulunmak İsteyenler Ve Kariyer Hedefine Ulaşmak İsteyenler Ve Diyanet İşleri Başkanlığı Tarafından Sınavlara Katılacak Adaylara Kadar Birçok Kesime Kılavuz, Yardımcı Ve Kaynak Olabilecek, Rehberlik Yapabilecek Bir İçeriğe Sahip Olan, Özellikle MEAL Türü Soruların Çözümünde İşe Yarayan Bir Eserdir.  Ülkemizde bir İLK olan ‘DİN GÖREVLİLERİ İÇİN  SURE  ANLATIMLI  MEÂL  KİTABI’ nı okumanızı önemle tavsiye ederim.

 

                                                                                                            ANTALYA / MANAVGAT İLÇE MÜFTÜSÜ

                                                                                                                          Hasan Hayri YAŞAR            

1-Sureler hakkında kısa bilgi,
2-Surelerin konusu,
3-Surelerin verdiği mesaj,
4-Surelerin meali,
5-Sureler hakkında test,
6-Kur'an'da geçen kavramlar
7-Yasin,Teberake, Amme, Hucurat, Fetih, Rahman ve Buruc-Nas arası kelimelerinin ARAPCA-TÜRKÇE karşılıkları
KİTABIMIZDAN KESİTLER

  

İÇİNDEKİLER

Önsöz--------------------------------------------        3

1.Fatiha------------------------------------------         4
2.Bakara-----------------------------------------         6
3.Âl-i İmran-------------------------------------         31
4.Nisa--------------------------------------------         46
5.Maide------------------------------------------         58
6.En’âm------------------------------------------        68
7.A’raf--------------------------------------------        78
8.Enfal-------------------------------------------         91
9.Tevbe-- ---------------------------------------         97
10.Yunus----------------------------------------         108
11.Hud-------------------------------------------        115
12.Yusuf-----------------------------------------         122
13.Ra’d------------------------------------------          129
14.İbrahim--------------------------------------          133
15.Hicr-------------------------------------------         136
16.Nahl------------------------------------------         140
17.İsra-------------------------------------------         146
18.Kehf------------------------------------------         152
19.Meryem-------------------------------------           159
20.Taha------------------------------------------         163

21.Enbiya---------------------------------------          168
22.Hac-------------------------------------------         175
23.Mü’minun-----------------------------------           177
24.Nur--------------------------------------------        182
25.Furkan---------------------------------------          187
26.Şuara----------------------------------------          191
27.Neml-----------------------------------------          197
28.Kasas----------------------------------------          202
29.Ankebut-------------------------------------          207
30.Rum------------------------------------------         211
31.Lokman--------------------------------------         215
32.Secde----------------------------------------         218
33.Ahzab----------------------------------------         220
34.Sebe-----------------------------------------         225
35.Fatır------------------------------------------         228
36.Yasin-----------------------------------------         231
37.Saffat-----------------------------------------        237
38.Sad-------------------------------------------         241
39.Zümer---------------------------------------          245
40.Mü’min--------------------------------------          249
41.Fussilet--------------------------------------          254
42.Şura------------------------------------------         258
43.Zuhruf---------------------------------------          261
44.Duhan---------------------------------------          265
45.Casiye---------------------------------------          267
46.Ahkaf-----------------------------------------        270
47.Muhammed--------------------------------           273
48.Fetih------------------------------------------        276
49.Hucurat--------------------------------------         279
50.Kaf--------------------------------------------        282
51.Zâriyat---------------------------------------         284
52.Tur--------------------------------------------        286
53.Necm-----------------------------------------         288
54.Kamer----------------------------------------         290
55.Rahman-------------------------------------          293
56.Vakıa-----------------------------------------         296
57.Hadid-----------------------------------------         299
58.Mücadele-----------------------------------            302
59.Haşr------------------------------------------         305
60.Mümtehine----------------------------------          308
61.Saf--------------------------------------------        310
62.Cum’a----------------------------------------         312
63.Münafikun----------------------------------           314
64.Tegabün-------------------------------------         316
65.Talak-----------------------------------------         318
66.Tahrim---------------------------------------         320
67.Mülk------------------------------------------         322
68.Kalem----------------------------------------          324
69.Hakka----------------------------------------          326
70.Mearic---------------------------------------           328
71.Nuh-------------------------------------------         330
72.Cin--------------------------------------------         332
73.Müzzemmil---------------------------------            334
74.Müddessir-----------------------------------           336
75.Kıyamet-------------------------------------           338
76.İnsan-----------------------------------------         340
77.Mürselat-------------------------------------          342
78.Nebe-----------------------------------------          344
79.Naziat---------------------------------------           346
80.Abese----------------------------------------          348
81.Tekvir----------------------------------------         350
82.İnfitar-----------------------------------------        351
83.Mutaffifin------------------------------------          352
84.İnşikak---------------------------------------         354
85.Büruc-----------------------------------------         355
86.Tarık------------------------------------------         356
87.A’la-------------------------------------------         357
88.Gaşiye---------------------------------------          358
89.Fecr------------------------------------------          359
90.Beled-----------------------------------------         361         
91.Şems-----------------------------------------         362
92.Leyl-------------------------------------------         363
93.Duha-----------------------------------------          364
94.İnşirah---------------------------------------         365
95.Tin--------------------------------------------         366
96.Alak-------------------------------------------         367
97.Kadir-----------------------------------------          368
98.Beyyine-------------------------------------           369
99.Zilzâl-----------------------------------------          370
100.Adiyat--------------------------------------           371
101.Kari’a---------------------------------------          372
102.Tekasür------------------------------------           373
103.Asr------------------------------------------          374
104.Hümeze-----------------------------------            375
105.Fil--------------------------------------------         376
106.Kureyş-------------------------------------           377
107.Ma’un--------------------------------------           378
108.Kevser-------------------------------------           379
109.Kâfirun-------------------------------------          380
110.Nasr----------------------------------------          381
111.Tebbet-------------------------------------           382
112.İhlas----------------------------------------          383
113.Felak---------------------------------------          384
114.Nas-----------------------------------------          385

Meâl ile ilgili önemli kelimeler-----------                   386

Kur'an'daki zıt-karşıt kelimeler-----------                  398

Kurân-ı Kerim'de yer adları----------------                400

Kur'an'da zamanla ilgili kelimeler-------                   400

Ahirettekı yer adları (metafizik )-----------               400

Kur’an-ı Kerim ile ilgili bazı kelimeler-kavramlar--    401

Sureler ile ilgili karma testler-------------                 413


NOT
 
KİTABIMIZ
 
2.250 TESTten, 114 SUREden, 416 SAYFAdan,  1.000 KAVRAMdan,
 
1.500 ARAPÇADAN OLUŞMAKTADIR.