Siyer ve İslam Tarihi / Mbsts, Dhbt ve Görevde Yükselme Kitapları (Mbstskitap.Com Yayınları)

 

Bugn          
Bizi Takip Edin!   
 
 SİSTEM İSTATİSTİKLERİ
Bugün Dün Toplam
1
2
17.011

 

Siyer ve İslam Tarihi

 

SİYER VE İSLAM TARİHİ KİTABIMIZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

 

     MBSTS ve DHBT’de kaynak olarak gösterilen İslam Tarihi(Halifeler, Emevi, Abbasi, Endülüs Emevi) hakkında piyasada hiçbir yerde toplu olarak sağlam bir kaynaktan hazırlanmış kitap bulunmamaktadır. Biz her yıl bu konuda en az sınavlarda çıkan üç soru sorulmaktadır. Biz bunu düşünerek hiçbir konusu da eksik olmayacak şekilde bu bilgileri bir araya toplayarak İslam Tarihi kitabını oluşturduk. Eğitimden sanata, savaşlardan, eserlere, Halifelere ne varsa hepsi tamamdır. Siyer yani Hz. Peygamber’in hayatını öyle bir dizayn ile hazırladık ki hayran kalacaksınız. Her bir ayrıntı özel olarak dizayn edilmiş. Sizin için kolaylaştırılmıştır. Okumaya doyamacağınız bir eser.

 

SİYER ÖRNEK METİN

 

Hz. Peygamber’in Hz. Hatice ile Evliliği

 

     ►Bu iki olaydan sonra Hz. Muhammed (s.a.v.)’in yirmi beş yaşında iken Hatice ile evlendiği yıla kadar başından geçen olaylar hakkında kaynaklarda detaylı bilgi mevcut değildir. Onun bu süre zarfında amcası Ebû Tâlib’e işlerinde yardımcı olduğu anlaşılmak-tadır. Hatice ile evlenmeden önce onun kervanını Suriye’ye götürüp getirdiği bilinmektedir.

 

Hz. Hatice ve ailesini tanıyalım:

 

     ►Hatice, Kureyş’in Esedoğulları kolundan Huveylid b. Esed’in kızıdır. Hz. Muhammed(s.a.v.)’le evlenmeden önce başından iki evlilik geçmişti. Önce Ebû Hâle ile, onun ölümü üzerine Atîk b. Âbid ile evlenmişti. Zengin Kureyşliler gibi kendi adına Suriye ve Yemen’e ticaret kervanları gönderiyordu. Akıllı, zeki, namuslu, zengin ve güzel olduğu için Kureyş’in ileri gelenleri kendisiyle evlenmek istiyorlar, fakat o, bütün teklifleri reddediyordu

 

Tanışmaları:

 

     ►Her ikisi de Mekkeli olduğu için Hz. Hatice ile Hz. Muhammed(s.a.v.)’in birbirl-erini tanıdıkları muhakkaktır. Ancak evlenmeden kısa bir müddet önce, birbirlerini daha yakından tanımaya vesile olan önemli bir fırsat doğdu. Bu vesile; Hz. Muhammed(s.a.v.)’in Hatice’nin ticaret kervanını ücret karşılığında Suriye’ye götürmesidir. Şöyle ki;Hz. Mu-hammed(s.a.v.) 25 yaşında iken Hatice’nin, kervanını Suriye’ye götürmek üzere adam aradığını öğrenen Ebû Tâlib, yeğenine durumu anlattı ve Hatice’den iş istemesini söyledi. Esasen Hz. Muhammed(s.a.v.) amcası Ebû Tâlib’in yanında ticarî alanda tecrübe sahibi olmuştu. Konu kendisine iletilince, Hatice hemşehrileri arasında güvenilir ve doğru sözlü bir şahsiyet olarak şöhret bulan Hz. Muhammed (s.a.v.)’e kervanını memnuniyetle teslim etti.

 

Evlenme akdi’nin yapılması:

 

Teklif:Hz.Hatice Hz. Peygamber’e evlen-me teklif etti.

Aracı kişi: Bu evliliğe Hz. Hatice’nin arka-daşlarından Nefîse bint Ümeyye’nin aracılık ettiği de söylenmektedir.

Erkek tarafı:Hz. Muhammed(s.a.s.), velisi olarak, amcası Ebû Tâlib ve Hamza ile birlikte Hatice’nin evine gitti.

Kız tarafı:Hz. Hatice’nin amcası Amr b. Esed,Hatice validemizin velisi oldu. Hz.Hatice’nin Amcasının oğlu Varaka b. Nevfel de orada hazır bulundu.

Şahitler:Kureyş’in ileri gelenleri de me-rasimde hazır bulundular.

Mehir: Mehir yirmi deve veya beş yüz dirhem gümüş idi.

Düğün yemeği: Ebû Tâlib develer keserek düğün yemeği verdi.

 

Nikah Merasimi:

 

     ►Arap örf ve âdetlerine göre törende Ebû Tâlib ve Varaka b. Nevfel birer konuşma yaptılar. Ebû Tâlib konuşmasında Hz. Muhammed(s.a.v.)’in üstün ahlakından bahsederek Hatice’yiamcasından istedi ve mehrini zikretti. Varaka b. Nevfel de yaptığı konuşmada bu evliliğin kendileri için birşeref olduğunu söyledi. Bu şekilde nikahları kıyıldı ve birkaç gün sonra Hz. Peygamber eşi Hatice annemizin yanına taşındı. Evlilik sonrasında yine ticaret kervaları ile ilgilendi.

 

        NOT: Hz. Muhammed(s.a.v.) Hatice ile evlendiği sırada yirmi beş yaşında bulu-nuyordu. Hatice’nin ise kırk, kırk altı ve yirmi sekiz yaşında olduğuna dair rivayetler de mevcuttur. Genellikle kırk yaşında olduğu kabul edilmektedir. Bununla birlikte, yirmi sekiz yaşında olduğunu ileri sürenlerin görüşü, biyolojik gerçekler çerçevesinde kuvvet kazanmaktadır.

 

BEDİR SAVAŞI VE SONUÇLARI

 

     ►Savaşın sebebleri:a)Hz. Peygamber ‘in Ebu Süfyan komutasındaki Kureyş kervanını ele geçirmek istemesi, b)Takip edildiğini anlayan Ebû Süfyan’ın Kureyş’ten yardım istemesi, c)Kureyşliler’in Batn-ı Nahle'de öldürülen Amr b. Hadramî'nin intikamını almak istemeleri olarak gösterilebilir.

 

Savaş hazırlıkları:

 

     ►Müslümanlar: Hz. Peygamber Medine'den çıkmadan on gün önce Talha b. Ubeydul-lah ve Said b. Zeyd'i kervan hakkında bilgi toplamak için Suriye yoluna gönderdi. Ancak bu iki sahâbî Medine'ye Bedir savaşı esnasında ulaşabildiler.Hz. Peygamber, 12 Ramazan 2/9 Mart 624'te Medine'den hareket etti. Yaşı küçük olanları yoldan geri çevirdi. Müslüman askerlerin sayısı, yetmiş dördü muhâcir ve geri kalanı ensar olmak üzere toplam üç yüz beş idi.Bedir yakınında ordusuyla konaklayan Hz. Peygamber, kervan hakkında bilgi toplamak üzere Hz. Ali, Zübeyr b. Avvam, Sa'd b. Ebû Vakkâs ve Besbes b. Amr'ı Bedir kuyuları-na gönderdi.Hz. Peygamber, Bedir'de savaşmaya karar vermeden önce, muhâcirlerin ve ensa-rın görüşlerini öğrenmek istedi. Muhacirlerden Hz. Ebû Bekir ve Hz. Ömer ve ensardan da Sa'd b. Muaz söz alarak konuştular. Hz. Ömer, Kureyş ordusunun karşılanması yönünde görüş beyan etti. Ensardan söz alan Sa'd b. Muaz, daha önce kendisine iman edip destekle-meye söz verdiklerini, o nedenle düşmana karşı koymaktan çekinmeyeceklerini belirtti.

     ►Müşrikler: Ebû Süfyan'ın yardım isteğinin Mekke'ye ulaşması üzerine Kureyş kabile-sinin hemen bütün kollarından 1.000 kişilik bir ordu hazırlandı. Orduda 700 deve, 100 de zırhlı süvari vardı. Müşrik ordusu Ebû Cehil'in kumandasında Mekke'den yola çıktı. Kervanın kurtulduğu haberinin yayılması üzerine bazı kişi ve aileler geri döndüler fakat Kureyş-liler, hazırladıkları ordunun büyüklüğünü ve gücünü göstermek ve bir daha böyle bir duruma düşmemek için yola devam ettiler.

 

Savaşa geçilmeden yapılan son hazırlık ve görüşmeler:

 

     ►17 Ramazan 2/14 Mart 624 Cuma sabahı erken saatlerde her iki ordu Bedir'e doğru yola çıktı.İslâm ordusu kuyulara müşriklerden daha önce ulaştı. Sahâbeden Hubâb b. Münzir düşmana en yakın kuyunun yanına yerleşilmesini ve diğer kuyuların kapatılmasını teklif etti. Hz. Peygamber bu görüşü uygun buldu ve Hubâb'ın işaret ettiği kuyunun çevresine yerleşerek diğer kuyuları kumla kapattırdı. Ancak, daha sonra, açık bırakılan kuyudan müş-riklerin su almalarına izin verdi.Hz. Peygamber düşman ordusu geldikten sonra ve savaşma-dan önce Câhiliye devrinde de Kureyş'in elçilik görevini yürüten Hz. Ömer'i müşrik ordu-suna göndererek barış ve güvenlik içinde Mekke'ye dönebileceklerini bildirdi ve savaş ya-pılmamasını teklif etti. Müşrik ordusunda yer alan Hakîm b. Hizâm, bu teklifin kabul edilmesini istedi; ancak Ebû Cehil bunu kabul etmeyip savaşmakta ısrar etti.

 

Hz. Peygamber’in savaş öncesi aldığı tedbirler:

 

     ►Hz. Peygamber İslâm ordusunu o şekilde yerleştirmişti ki, güneş ışıkları ordunun gö-zünü kamaştırmıyordu. Düşman askeri için, bunun tersi söz konusuydu. Hz. Peygamber, muhacirler, Evs ve Hazrec için ayrı ayrı parola tespit etmiştir.

     ►Bu arada her Müslüman asker, bulunduğu yere taş yığdı. Müşrikler ise saldırı yapmayı planladıklarından, karşı tarafa atmak için bir veya iki taştan fazlasını yanlarında gezdiremez-lerdi. İslam Sancaktarları: Mus’ab b. Umeyr, Hz. Ali ve Sa’d b. Muâz

 

Savaşın başlaması:

 

     ►Arap geleneğine göre savaş mübareze(teke tek vuruşma) şeklinde başladı. Teke tek vuruşmalardan sonra başlayan ve dört veya beş saat süren savaş, ikindiye doğru İslâm ordu-sunun kesin zaferiyle sonuçlandı.

1.Hz. Hamza-Esved b. Abdülesed’i 2.Hz. Hamza-Utbe'yi

3.Hz. Ali-Velîd'i 4.Ubeyde b. Hâris-Şeybe’yi öldürdü.

     ►Zaiyatlar: Savaşta müşrik ordusundan:Ebû Cehil, Ümeyye b. Halef, Utbe b. Rabîa, Şeybe b. Rabîa ve Ebû Süfyan'ın oğlu Hanzala gibi ileri gelen İslâm düşmanları olmak üzere toplam yetmiş kişi öldü; bir o kadar sayıda asker de esir alındı.

Müslümanlar, altısı muhâcirlerden, sekizi de ensardan olmak üzere toplam on dört şehit verdiler. Hz. Peygamber şehitlerin cenaze namazını kılarak onları defnettirdi. Müşrik ölüle-rini de gömdürdü. Hz. Peygamber her şeyden önce esirlere iyi davranılmasını emretmiş-tir. Onlardan sadece ikisini, Ukbe b. Ebû Muayt ile Nadr b. Hâris'i, vaktiyle kendisine ve Müslümanlara yaptıkları ağır işkencelere karşılık olarak ölüme mahkûm etmiştir.

     ►Esirlerin serbest kalma şartları: a)Hz. Peygamber, esirlerin malî durumlarına göre bin ilâ dört bin dirhem fidye ödemeleri, b)Bazı esirlerin karşılıksız olarak, c)Okur-yazar olanların ise on Müslümana okuma yazma öğretmeleri şartıyla serbest bırakılmalarına karar verilmiştir.

 

BÖYLE BİR DİZAYN BÖYLE BİR EMEK VERİLEN KİTAP DAHA ÖNCE GÖRDÜMÜZ MÜ?Takdiri size bırakıyoruz.

 

İSLAM TARİHİ ÖRNEK METİN

 

EMEVİLER:

 

YEZİD b. MUAVİYE DÖNEMİ:

     ►Muaviye'nin 60 yılı Receb (Nisan 680) ayında vefatının ardından başşehir Dımaşk'ta ve diğer merkezlerde Yezid'ebiat edildi. Bu konuda problem çıkaran tek şehir Medine oldu. Yezid'in halifeliğini tanımayan Hz. Hüseyin ve Abdullahb. Zübeyr, kendilerinden zorla biat almakla görevlendirilen valinin takibatından kurtularak Mekke'ye gittiler. Onların bu davranışıyla birlikte Muaviye zamanında kontrol altında tutulan muhalefet harekete geçti.  

 

Hz. Hüseyin’in Faaliyetleri:

 

     ►Bu işin başını da Küfeliler çekiyordu. Bunlar Mekke'ye sığınan Hz. Hüseyin'e elçi ve mektuplar göndererek kendisini Küfe'ye davet ettiler. Davetlerini kabul edip şehirlerine geld-iği takdirde kendisini halife ilan edeceklerini ve bayrağı altında Yezid'e karşı savaşacaklarını bildirdiler. Hz. Hüseyin'in durumu araştırmak üzere gönderdiği amcasının oğlu Müslim b. AkiI Küfe'de çok müsait bir zemin buldu; barış sever vali Nu'man b. Beşir'in musama-hasındanda faydalanarak Hz. Hüseyin adına halktan biat aldı. Ardından da Hz. Hüseyin'i Küfe'ye çağırdı.

 

Kerbela Olayı:

 

     ►Gelişmelerden haberdar olan Yezid, Basra Valisi Ubeydullah b. Ziyad'ı Küfe valiliğine getirerek isyanı önlemekle görevlendirdi. Göreve başladıktan hemen sonra Müslim b. Akil ve arkadaşlarını öldürten Ubeydullah, gönderdiği kuvvetlerle Küfe'deki yeni gelişmelerden habersiz olarak Küfe'ye gelmekte olan Hz. Hüseyin'in yolunu kestirdi. 10 Muharrem 61 (10 Ekim 680) Cuma günü Kerbela'da cereyan eden çarpışmalarda Hz. Hüseyin ve beraberindekilerin tamamına yakını hunharca katledildi.

Sonuçları:

     ►İslam tarihinin en büyük faciası olan ve asırlarca devam edecek mücadelelerin temeli-ni teşkil eden bu hadise, Şiiliği siyasi bir taraftarlık olmaktan çıkarıp hilafetin Hz. Ali evladının hakkı olduğu inancını bir nas olarak kabul eden bir grup haline getirdi. Müslümanların iki zümreye ayrılmasının esasını teşkil eden bu facia yüzünden başlatılan isyanlar Emeviler'in yıkılışının önemli sebeplerinden biri olmuştur.

 

Yezid’e Karşı Hicaz Muhalefeti(Abdullah b. Zubeyr)

 

Abdullah b. Zübeyr b. Avvâm

 

     ►Ebû Bekr Abdullah b. ez-Zübeyr b. el-Avvâm el-Kureşî(ö. 73/692). Emevî hânedanına karşı halifeliğini ilân eden ve abâdile’den(İsmi Abdullah olan yedi Sahabide birisi) biri olan sahâbî.Halkın Emevi idaresine karşı nefret duygularını tahrik eden bu olay Hicaz bölgesini daha duyarlı hale getirdi. Hz. Hüseyin'in şehadetinden son-ra;a)Mekke'de yalnız kalan Abdullah b. Zübeyr'in gizlice biat almaya başlaması,b)Emevi valisinin namazda imamlığına engel olması, c)Medine halkının sefihliği ve eğlenceye düşkünlüğü yüzünden Yezid'e biattan ayrılması bölgede Emevi otoritesini iyice sarstı.

 

Harre Savaşı:

 

     ►Yezid 'in bu isyanları bastırmak için gönderdiği Suriyeli askerlerden oluşan 12.000 kişilik bir ordu, Harre Savaşı'nda Emevi yönetimine karşı isyan eden Medineliler'i bozguna uğrattı; hatta rivayete göre kazandığı zaferin ardından şehri yağmalamaktan ve şehirde pek çok kötülüğü işlemekten çekinmedi. Daha sonra Mekke üzerine giden ordu şehri muhasara ederken Yezid'in ölüm haberi gelince kuşatmayı kaldırarak Dımaşk'a döndü.

 

Yezid b. Muaviye’nin Faaliyetleri:

 

1.Devlet işlerinden ziyade eğlence alemleriyle meşgul olmuştur.

2.Hz. Hüseyin'in öldürülmesi ve mukaddes şehirlerin talan edilmesine sebep olmuştur.

3.Kabe'nin mancınıkla taşlanması gibi İcraatları yüzünden Müslümanların hafızasında İslam tarihinin en kötü isimlerinden biri olarak yer etmiştir.

 

Aşağıda verilen isimlerden hangisi Hz. Muhammed’in(s.a.v.) halaları arasında gösterilemez?

A)Âtike                                               B)Beyzâ

C)Suveybe                                        D)Ervâ

E)Berre

 

-Âmine hatun Muhammed ânesi Ol sedeften doğdu ol dür danesi

-Çünki Abdullah'dan oldu hamile Vakt erişti hefte vü eyyâm ile

-Hem Muhammed gelmesi oldu yakîn Çok alametler belirdi gelmedin

-Ol Rebîülevvel ayın nicesi On ikinci gece isneyn gecesi

-Ol gece kim doğdu ol Hayru’l-beşer Ânesi anda neler gördü neler

-Dedi, gördüm ol Habib’in ânesi Bir acep nur, kim güneş pervanesi

-Doğdu ol saatte ol sultân-ı din Nura gark oldu semâvât ü zemin

Yukarıda Süleyman Çelebinin Vesile-tun-Necat adlı eserinden bir bölüm verilmiştir. Bu mısraların yazılış amacı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?

A)Hz. Peygamber’in annesini tanıtmak

B)Hz. Peygamber’in doğumunu hatırlatmak

C)Hz. Peygamber’ı övmek

D)Hz. Peygamber’in babasının ismini belirtmek

E)Hz. Peygamber’in üstünlüğünü belirtmek

 

Hz. Peygamber Amcası ile birlikte Suriye’ye ticaret için gitmişlerdir.Burada Ehl-I Kitap’tan bir kişinin Hz.Peygamber’in davranışlarından ve bazı sorularına Hz.Peygamber’in verdiği cevaplardan etkilenmiş ve kendi kitaplarında geleceği bildirilen Peygamber olduğu kanaatine varmış ve Ebu Talib’e çocuğu alıp götürmesini telkin etmiştir.

Yukarıda anlatılan bu hadiseye İslam tarihinde hangi isim verilmiştir?

A)Bahira hadisesi                           B)Papaz hadisesi

C)Ticaret hadisesi                           D)Hüzün hadisesi

E)Yolculuk hadisesi

 

Hz. Peygamber gençliğinde çeşitli bölgelere ticari seyehatler gerçekleştirmiştir.

Aşağıdaki verilen seçeneklerden hangisine seyehat etmiş olamaz?

A)Hubâşe                                         B)Muşakkar

C)Debâ                                              D)Habeşistan

E)Medine

 

Mekke’de doğan çocuklar bir sure sonra Mekke dışında bulunan bazı yerlere götürerek çocuklarını süt anneye verirlerdi.

Aşağıda seçeneklerden hangisi Araplar’ın çocuklarını süt anneye verme sebepleri arasında gösterilemez?

A)Mekke’nin havası sıcak olması

B)Çocuklarının serin ve sağlıklı bir havada büyümelerini temin etmek

C)Fasîh Arapçayı öğrenmelerini sağlamak

D)Bebeklerin sağlıklı olmasını sağlamak

E)Mekke’deki ailelerin fakir olması

 

Hz. Peygamber Süt Anne yanındayken, Halîme’nin anlattığına göre, çocuğu Mekke’den getirdikten bir kaç ay sonra, Mu-hammed sütkardeşi ile evlerinin arkasında kuzu güderken, sütkardeşi koşarak annesinin ve babasının yanına gelir. Beyaz elbiseli iki adamın Muhammed’i tutup yere yatırdıklarını, karnını yardıklarını ve karıştırdıklarını bildirir. Halîme ile kocası derhal koşarlar; çocuğu benzi sararmış bir şekilde ve ayakta bulurlar.

Yukarıda anlatılan olaya İslam tarihinde ne ad verilir?

A)Şehr-i Sadr                                    B)Şakk-ı Sadr

C)Şehr-i kalp                                     D)Şehr-i Sıyam

E)Şehr-i ayn

 

Hz.Peygamber’i Amcası Ebû Leheb’in câri-yesi Süveybe’de emzirmiştir.Suveybe Hatun Ebu Seleme’yi de emzirmiştir. Suveybe Hatun Hz.Peygamber ve Ebu Seleme dışın-da bir kişiyi daha emzirmiş ve bu kişiler ile Hz.Peygamber süt kardeşleri olmuşlardır.

Suveybe Hatun’un emzirdiği 3. Kişi ve aynı zamanda Hz.Peygamber’in amcası olan sahabi aşağıdakilerden hangisidir?

A)Hâris                                               B)Zübeyr

C)Ebu Talib                                        D)Ebû Leheb

E)Hamza

 

Hz.Peygamber’in gençliğinde yaptığı bazı faaliyetleri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)Hz. Muhammed Dördüncü Ficâr Savaşı’na katılmıştır

B)Hz.Muhammed Hıfu’l fudul antlaşmasına katılmıştır

C)Hz. Peygamber Ukâz Fuarına katılmıştır

D)Hz.Peygamber gençliğinde ticaret yapmıştır.

E)Hz.Peygamber Mekke dışında ticaret yapmamıştır.

 

Ayrıntılı bilgi için : BURAYA TIKLAYIN

 

Ad Soyad

Mesajınız


Telefon
E - Posta Adresiniz